5 തവണ ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇയിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അണ്ടർടേക്കർ തിരിച്ചെത്തി

ഏത് സിനിമയാണ് കാണാൻ?
 
>

#4 സർവൈവർ സീരീസ് 1996

1996 ആ വർഷത്തെ സമ്മർസ്ലാമിൽ പോൾ ബെയറർ ദി അണ്ടർടേക്കർ ഓണാക്കി. പിപിവിയിൽ ഒരു ബോയിലർ റൂം കലഹത്തിൽ മനുഷ്യവർഗം അണ്ടർടേക്കറിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യവർഗം മത്സരം ജയിക്കുക മാത്രമല്ല പോൾ ബെയററുമായി ഒത്തുചേരുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു.ഇൻ യുവർ ഹൗസ് 11: ബറിഡ് അലൈവിൽ നടന്ന ഒരു ബറിഡ് അലൈവ് മത്സരത്തിൽ അണ്ടർടേക്കറും മനുഷ്യകുലവും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി. മത്സരത്തിൽ അണ്ടർടേക്കർ വിജയിച്ചെങ്കിലും അവസാനമായി ചിരിച്ചത് മനുഷ്യവർഗമായിരുന്നു. അണ്ടർടേക്കർ മനുഷ്യകുലത്തിലേക്ക് അഴുക്ക് കൂട്ടിയിട്ടപ്പോൾ, ശവക്കുഴിയിൽ ശ്വാസംമുട്ടിയപ്പോൾ, ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷികൾ ദി ഡെഡ്മാനെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. അവർ പിന്നീട് അണ്ടർടേക്കർ ഇട്ടു അവന്റെ മുകളിലെ അഴുക്കുചാൽ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, മിന്നൽ കല്ലറയിൽ പതിക്കുകയും അണ്ടർടേക്കറുടെ കൈകളിലൊന്ന് അഴുക്ക് നീട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു.

അണ്ടർടേക്കർ ആ വർഷം അവസാനം സർവൈവർ സീരീസിൽ തിരിച്ചെത്തി. അണ്ടർടേക്കർ ആ രാത്രിയിൽ പ്രതികാരം ചെയ്തു, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയെ സമഗ്രമായി തോൽപ്പിച്ചു.

മുൻകൂട്ടി 2/5 അടുത്തത്

ജനപ്രിയ കുറിപ്പുകൾ